open menu
Επικοινωνία
Γ3. Γραφική και αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
Τα σύγχρονα Υπολογιστικά Γραφικά είναι ένας δυναμικός τομέας αφιερωμένος στην παραγωγή, χειρισμό και αναπαράσταση οπτικών εικόνων με τη χρήση υπολογιστών και μαθηματικών μοντέλων. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η πραγματικού χρόνου απεικόνιση, η προσομοίωση φυσικών φαινομένων, η γεωμετρική μοντελοποίηση, το ψηφιακό animation, καθώς και η απεικόνιση και μοντελοποίηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης και νευρωνικών δικτύων. Αξιοποιώντας την πρόοδο του υλικού (π.χ. μονάδες επεξεργασίας γραφικών - GPU),  τις υπολογιστικές τεχνικές και τα νευρωνικά δίκτυα, η έρευνα σε αυτόν τον τομέα στοχεύει να δημιουργήσει οπτικά ελκυστικές, εμπειρίες εμβύθισης, να προσομοιώσει τον φυσικό κόσμο με υψηλή πιστότητα και να αναπτύξει διαισθητικές διεπαφές. Ως βασικός πυλώνας της βιομηχανίας ψηφιακών μέσων, τα υπολογιστικά γραφικά συνεχίζουν να προάγουν τα όρια της οπτικής αφήγησης, της εικονικής και εκτεταμένης πραγματικότητας, του χωρικού υπολογισμού και του διαδραστικού σχεδιασμού.

Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή είναι ο διεπιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση της διεπαφής εφαρμογών υπολογιστικών συστημάτων με τα οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, καθώς και των θεμάτων που διέπουν αυτήν την αλληλεπίδραση. Βασικός στόχος είναι η μελέτη καινοτόμων τεχνολογικών πλαισίων, μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών που υποστηρίζουν τη σχεδίαση και την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών εφαρμογών και υπηρεσιών ώστε αυτές να είναι προσβάσιμες, εύχρηστες και φιλικές προς τον χρήστη. Παράλληλα, μελετάται η Εμπειρία Χρήστη (User Experience - UX) διαδραστικών συστημάτων, εστιάζοντας στη βαθιά κατανόηση των αναγκών, επιθυμιών και ικανοτήτων των χρηστών, λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής και το πλαίσιο χρήσης (context of use). Επιπλέον, εξετάζονται τα μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κατά την αλληλεπίδρασή τους με τις ραγδαία εξελισσόμενες υπολογιστικές πλατφόρμες (π.χ. φορετές συσκευές, αυτοκίνητα, ρομπότ), όσο και με υφιστάμενες οι οποίες χρησιμοποιούνται υπό νέα θεώρηση (π.χ. υπολογιστικά υποστηριζόμενη συνεργασία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Τέλος, μελετώνται οι τεχνολογίες Διάχυτης Νοημοσύνης και η εφαρμογή τους σε Έξυπνα Περιβάλλοντα, καθώς και νέα πλαίσια και μέθοδοι ανάπτυξης λογισμικού, εφαρμογών και υπηρεσιών διαδραστικών συστημάτων που στοχεύουν στην παροχή φυσικής, διαισθητικής και υψηλής ποιότητας αλληλεπίδρασης με το ευφυές περιβάλλον, μέσω πολλαπλών τεχνικών διάδρασης και ποικίλων συσκευών που αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις.
Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης που ασχολούνται ερευνητικά με την περιοχή αυτή:
Έρευνα
A+
A-
Συγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης - Ν.4521/2018 (38 Α)
 

Σε αυτήν την ιστοσελίδα θα βρείτε την ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στο Τμήμα, σύμφωνα με τις θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα Μέλη ΔΕΠ.
 

Ερευνητικές περιοχές Μέλος Δ.Ε.Π.
Α1. Αρχιτεκτoνική υπολογιστών και μικρο-ηλεκτρονική
Α2. Συστήματα υπολογιστών και παράλληλα υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων
Α3. Ασφάλεια υπολογιστών και κατανεμημένα συστήματα
Α4. Δίκτυα υπολογιστών, κινητοί υπολογισμοί, και τηλεπικοινωνίες
Β1. Αλγοριθμική και ανάλυση συστημάτων
Β2. Βάσεις δεδομένων, διαχείριση πληροφορίας και γνώσης
Β3. Τεχνολογία λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού
Β4. Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση
Γ1. Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων
Γ2. Υπολογιστική όραση και ρομποτική
Γ3. Γραφική και αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
Γ4. Βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, και υπολογιστικές νευροεπιστήμες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης διεξάγεται σε αρμονική συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΄Έρευνας (ΙΤΕ). Η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής: 

(1) Ερευνητές και επιστήμονες του Ι.Π. του Ι.Τ.Ε. μπορούν να αναλαμβάνουν τη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων.

(2) Ερευνητές του Ι.Π. του Ι.Τ.Ε. μπορούν να συμμετέχουν στην καθοδήγηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, μετά από σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και έγκριση του ΙΠ του ΙΤΕ. 

(3) Μετά από αίτηση του Επόπτη ή της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, και μετά από άδεια του ΙΠ, μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή του ΙΠ, όπου και μπορούν να πραγματοποιούν μέρος ή και το σύνολο της ερευνητικής τους εργασίας. 

(4) Το Τμήμα και το ΙΠ μπορούν να προσκαλέσουν από κοινού καθηγητές και ερευνητές από άλλα ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για να δώσουν σεμινάρια, σειρές διαλέξεων, ή και ολοκληρωμένα μαθήματα, και για να συνεργαστούν ερευνητικά με ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος και του ΙΠ. 

(5) Το ΙΠ του ΙΤΕ παρέχει αριθμό υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και ενισχύει οικονομικά τις συνεργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών με άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, κατά τις εκάστοτε δυνατότητές του και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.