open menu
Επικοινωνία
Γ2. Υπολογιστική όραση και ρομποτική
Στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, οι ερευνητικές μας δραστηριότητες στους τομείς της όρασης υπολογιστών και της ρομποτικής στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας και των θεμελιωδών πτυχών αυτών των τομέων, εστιάζοντας σε θεωρητικές εξελίξεις, αλγοριθμικές και υπολογιστικές καινοτομίες καθώς και πρακτικές εφαρμογές.

Στον τομέα της υπολογιστικής όρασης, το Τμήμα μας είναι αφοσιωμένο στο να ωθεί συνεχώς τα όρια του τι μπορούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν οι μηχανές οπτικά για τον κόσμο. Η έρευνά μας εστιάζεται σε πρωτοποριακούς αλγόριθμους και τεχνικές αιχμής, που ειδικεύονται στη βαθιά μάθηση για οπτικά δεδομένα, ανάλυση εικόνας και βίντεο, αναγνώριση αντικειμένων και κατανόηση σκηνής. Στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε μηχανές με την ικανότητα να ερμηνεύουν οπτικά δεδομένα τόσο επιδέξια όσο και οι άνθρωποι. Γίνεται σημαντική έρευνα στο θέμα της ανθρωποκεντρικής υπολογιστικής όρασης, δηλαδή στην προσπάθεια ανάπτυξης τεχνικών συστημάτων που είναι σε θέση να μετρούν και να ερμηνεύουν πτυχές της ανθρώπινης παρουσίας σε εικόνες και βίντεο. Η έρευνα που πραγματοποιείται στον τομέα της υπολογιστικής όρασης επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών που κυμαίνονται από την ανάλυση ιατρικής εικόνας και την τηλεπισκόπηση έως την επαυξημένη πραγματικότητα, τα αυτόνομα οχήματα, την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και την αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ.

Στον τομέα της ρομποτικής, οι ερευνητικές μας δραστηριότητες επικεντρώνονται στη δημιουργία έξυπνων και αυτόνομων μηχανών που μπορούν να λειτουργούν στον πραγματικό κόσμο και να αλληλεπιδρούν απρόσκοπτα με το περιβάλλον τους. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε μηχανισμούς δράσης και αντίληψης ρομπότ, πλοήγησης και δυνατότητες λήψης αποφάσεων. Αυτό περιλαμβάνει έρευνα σε βασικά θέματα ρομποτικής όπως αυτόνομη πλοήγηση σε απαιτητικά περιβάλλοντα, σχεδιασμό διαδρομής και προγραμματισμό δράσεων, εκτίμηση κατάστασης και έλεγχο ρομπότ, εξισορρόπηση και μετακίνηση, καθώς και μηχανισμούς σύλληψης και χειρισμού αντικειμένων. Η δουλειά μας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ρομποτικών συστημάτων, όπως ανθρωποειδή ρομπότ, ρομπότ με πολλαπλά πόδια, όλους τους τύπους UxVs (UGVs, UAVs, USVs, UUVs), τροχοφόρα ρομπότ, συνοδούς ρομπότ, καθώς και ειδικά σχεδιασμένες ρομποτικές συσκευές.

Τόσο στην όραση υπολογιστών όσο και στη ρομποτική, το Τμήμα μας δίνει μεγάλη έμφαση στη διεπιστημονική συνεργασία. Συνεργαζόμαστε στενά με ειδικούς σε τομείς όπως η μηχανική μάθηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή για να αξιοποιήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις και να τις εφαρμόσουμε στην έρευνά μας. Μέσω ενός συνδυασμού θεωρητικής εξερεύνησης και πρακτικής εφαρμογής, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε λύσεις αιχμής που όχι μόνο προάγουν τα όρια της επιστήμης αλλά έχουν επίσης βαθύ αντίκτυπο στις βιομηχανίες, την κοινωνία και τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία στην καθημερινή μας ζωή.
Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης που ασχολούνται ερευνητικά με την περιοχή αυτή:
Έρευνα
A+
A-
Συγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης - Ν.4521/2018 (38 Α)
 

Σε αυτήν την ιστοσελίδα θα βρείτε την ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στο Τμήμα, σύμφωνα με τις θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα Μέλη ΔΕΠ.
 

Ερευνητικές περιοχές Μέλος Δ.Ε.Π.
Α1. Αρχιτεκτoνική υπολογιστών και μικρο-ηλεκτρονική
Α2. Συστήματα υπολογιστών και παράλληλα υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων
Α3. Ασφάλεια υπολογιστών και κατανεμημένα συστήματα
Α4. Δίκτυα υπολογιστών, κινητοί υπολογισμοί, και τηλεπικοινωνίες
Β1. Αλγοριθμική και ανάλυση συστημάτων
Β2. Βάσεις δεδομένων, διαχείριση πληροφορίας και γνώσης
Β3. Τεχνολογία λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού
Β4. Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση
Γ1. Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων
Γ2. Υπολογιστική όραση και ρομποτική
Γ3. Γραφική και αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
Γ4. Βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, και υπολογιστικές νευροεπιστήμες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης διεξάγεται σε αρμονική συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΄Έρευνας (ΙΤΕ). Η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής: 

(1) Ερευνητές και επιστήμονες του Ι.Π. του Ι.Τ.Ε. μπορούν να αναλαμβάνουν τη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων.

(2) Ερευνητές του Ι.Π. του Ι.Τ.Ε. μπορούν να συμμετέχουν στην καθοδήγηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, μετά από σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και έγκριση του ΙΠ του ΙΤΕ. 

(3) Μετά από αίτηση του Επόπτη ή της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, και μετά από άδεια του ΙΠ, μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή του ΙΠ, όπου και μπορούν να πραγματοποιούν μέρος ή και το σύνολο της ερευνητικής τους εργασίας. 

(4) Το Τμήμα και το ΙΠ μπορούν να προσκαλέσουν από κοινού καθηγητές και ερευνητές από άλλα ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για να δώσουν σεμινάρια, σειρές διαλέξεων, ή και ολοκληρωμένα μαθήματα, και για να συνεργαστούν ερευνητικά με ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος και του ΙΠ. 

(5) Το ΙΠ του ΙΤΕ παρέχει αριθμό υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και ενισχύει οικονομικά τις συνεργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών με άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, κατά τις εκάστοτε δυνατότητές του και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.