1Ο

Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη Υπολογιστών,
την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά

1-2-3 Ιουλίου 2019, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

1Ο

Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη Υπολογιστών, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά

1-2-3 Ιουλίου 2019, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επιστήμη Η/Υ, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά

1-2-3 Ιουλίου 2019, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Αίτηση συμμετοχής

Η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σας.

Την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Έλεγχος αναλυτικής βαθμολογίας

(του προηγούμενου σχολικού έτους) 1ου και 2ου τετραμήνου και γραπτών εξετάσεων (της Γ' Γυμνασίου για μαθήτριες της Α' τάξης Λυκείου και της Α' Λυκείου για μαθήτριες της Β' τάξης Λυκείου).

2. Έκθεση ενδιαφέροντος

(έως 1 σελίδα) στην οποία η μαθήτρια θα πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θα ήθελε να παρακολουθήσει το σχολείο και τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το θερινό σχολείο θα συνεισφέρει στην επιλογή των σπουδών και της καριέρας της.

3. Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα ή Κηδεμόνα. Παρακαλώ κατεβάστε, συμπληρώστε και συμπεριλάβετε στην αίτησή σας την Yπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 105 που βρίσκεται εδώ.


Το Πανεπιστήμιο Κρήτης σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, δικά σας και του τέκνου σας, που δηλώσατε πιο πάνω για την υλοποίηση της διαδικασίας του παρόντος Θερινού Σχολείου: 1o Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη των Η/Υ, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά, καθόλα τα στάδια αυτής (και μόνο) και σκοπούς που συνέχονται με τη διαδικασία αυτή. Τα προσωπικά δεδομένα, δικά σας και του τέκνουσας, θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης για όλο το αναγκαίο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της πιο πάνω διαδικασίας.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη συγκατάθεση ή να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με δήλωσή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση rena@csd.uoc.gr, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τη μέχρι την ανάκληση νομιμότητα της συλλογής και επεξεργασίας. Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά δεδομένα, δικά σας και του τέκνου σας, θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας. Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη διεύθυνση csd@csd.uoc.gr Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@uoc.gr.