open menu
Επικοινωνία
Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών
A+
A-Περιγραφή Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος βασικών σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών μπορούν να εργάζονται για 3  μήνες ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για σκοπούς πρακτικής άσκησης σε θέματα σχετικά με την επιστήμη υπολογιστών και την πρακτική της εφαρμογή.

Σκοπός του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι η κάλυψη της άμεσης ανάγκης των φοιτητών/τριών για επαφή και εξοικείωση με τα αντικείμενα της πιθανής μελλοντικής τους απασχόλησης και η πληρέστερη γνώση και κατανόηση των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων του επαγγελματικού τους πεδίου για την επίτευξη της καλύτερης ένταξης τους στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο εργασίας. Η πρακτική άσκηση αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για τη γνωριμία και εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα προβλήματα και τις συνθήκες της αγορά εργασίας.

Η εργασία γίνεται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ και ενός εργαζομένου του φορέα υποδοχής. Η περίοδος αυτής της εργασίας δηλώνεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής («ελεύθερες μονάδες»). Ο κωδικός του μαθήματος της πρακτικής άσκησης ορίζεται στον αριθμό 499Γ με 6 ECTS.


Ελάχιστα Κριτήρια Συμμετοχής
Για όλες τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι/ες οι εγγεγραμμένοι/ες προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που πληρούν τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής (Γ.Σ. 23/5/2017, επικαιροποίηση: Γ.Σ. 23/01/2018):
 1. επιτυχής συμπλήρωση εκατό δέκα έξι (116) ECTS μαθημάτων κορμού και εκατό είκοσι (120) ECTS συνολικά,
 2. ορισμός και συναίνεση του επόπτη καθηγητή για την Πρακτική Άσκηση,
 3. δεν έχει υπάρξει παράβαση/παρατυπία κατά τη διάρκεια της φοίτησης του/της φοιτητή/τριας η οποία να έχει απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
 4. Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να πληρούν το επιπρόσθετο κριτήριο: Αποδεδειγμένη βασική γνώση της γλώσσας στην οποία θα γίνει η επίβλεψη/εποπτεία και η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στο φορέα.
 

Κριτήρια Επιλογής
Για όλες τις θέσεις πρακτικής άσκησης του Τμήματος (που διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), εκτός από το 5% αυτών, η επιλογή των φοιτητών/τριών για υλοποίηση πρακτικής άσκησης γίνεται βάσει της κατάταξης των υποψηφίων όπως αυτή προκύπτει από τον παρακάτω τρόπο. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 8 εξάμηνα και απαιτεί 240 ECTS για την απόκτηση πτυχίου και η μοριοδότηση γίνεται στην κλίμακα 0-10:
 

 1. Μονάδες ΕCTS που ο/η φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς: (10 * #ECTS/240)  * 0,25
 2. Γενική βαθμολογία: Μέσος όρος βαθμολογίας * 0,25
 3. Βαθμολογία μαθημάτων κορμού: Μέσος όρος βαθμολογίας * 0,25
 4. Πρόοδος στις σπουδές (συνολικά ECTS προς εξάμηνο φοίτησης): 10*(#ECTS/240)/((τρέχον εξάμηνο φοίτησης - 1) /8) * 0,25


Για το 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης (από αυτές που διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), η επιλογή θα γίνεται βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις (όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω) κατατάσσονται με βάσει τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως έχουν τεθεί για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Κρήτης και όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για τον σκοπό αυτό, καλούνται να αιτηθούν την υπαγωγή σε αυτή την κατηγορία και να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης τα αντίστοιχα δικαιολογητικά προκειμένου η αίτησή τους να αξιολογηθεί σε αυτή την κατηγορία.
 
Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους αποστέλλοντας το έντυπο της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (ugram  AT csd DOT uoc DOT gr), από την ηλεκτρονική τους διεύθυνσή στο Τμήμα (csd.uoc.gr), επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως. Η Γραμματεία θα επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά την παραλαβή της αίτησης παρέχοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της.
Κάθε ακαδημαϊκό έτος, θα υπάρχουν δύο κύκλοι υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος, περίπου στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις πρακτικής άσκησης που παρέχει το Τμήμα για κάθε κύκλο, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αποστέλλεται στη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των προπτυχιακών φοιτητών/τριών παρέχοντας τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες για την υποβολή των αιτήσεων.
 Αν οι θέσεις βάσει των κονωνικών και οικονομικών κριτηρίων δεν καλυφθούν στον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων, θα παραμείνουν ανοικτές στο δεύτερο κύκλο. Σε περίπτωση που κάποια από τις δύο κατηγορίες αιτήσεων έχει συνολικά (και στους δύο κύκλους) λιγότερους υποψηφίους/ες από τις θέσεις που προβλέπονται στην κατηγορία αυτή, οι αντίστοιχες θέσεις μπορούν να διατεθούν σε υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας, εφόσον αυτοί/ές πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής.

Επιτροπές Επιλογής και Ενστάσεων
Η Επιτροπή Επιλογής είναι τριμελής και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων είναι διμελής και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων δεν μπορεί να είναι κοινά με εκείνα της Επιτροπής Επιλογής. Οι επιτροπές είναι διετούς θητείας και ορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος.

Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Επιλογής κατατάσσει τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και δημιουργεί πρακτικό αξιολόγησης το οποίο περιέχει εισήγηση της Επιτροπής με τους/τις υποψήφιους που θα καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης. Η Γ.Σ. του Τμήματος εξετάζει την εισήγηση και αποφασίζει για την επιλογή των υποψηφίων. Μετά την απόφαση της Γ.Σ., τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στους/στις  υποψηφίους.

Διαδικασία Ενστάσεων
Η προθεσμία άσκησης ένστασης ορίζεται σε 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων στους/στις υποψηφίους. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων η οποία, μετά το πέρας των εργασιών της, δημιουργεί σχετικό πρακτικό. Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για κάθε ένσταση ανακοινώνεται στον/στην εκάστοτε υποψήφιο/α. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α θελήσει να προβεί σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, μπορεί να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος η οποία και αποφασίζει για την έκβαση της αίτησης του/της φοιτητή/τριας οριστικά. Η απόφαση της Γ.Σ. κοινοποιείται στον/στην φοιτητή/τρια.

Διαδικασία Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Αναζήτηση και Επιλογή Φορέα Υλοποίησης
Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια που συμμετέχει στο πρόγραμμα υλοποιεί την πρακτική του άσκηση σε φορέα που επιλέγει πραγματοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες:


Η επιλογή δύο ενδεχόμενων φορέων υλοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την κατάθεση της αίτησης του/της φοιτητή/τριας, καθώς δύο πιθανοί φορείς υλοποίησης της πρακτικής άσκησης του/της φοιτητή/τριας πρέπει να αναγράφονται στην αίτησή του.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να πραγματοποιεί μια προσωπική επαφή με τον/την υπεύθυνο του εκάστοτε φορέα που τον ενδιαφέρει πριν καταθέσει την αίτηση του/της για να διασφαλίσει το ενδιαφέρον του φορέα για συνεργασία μαζί του/της.

Η επιλογή του/της Επόπτη Καθηγητή/τριας από το Τμήμα θα πρέπει επίσης να γίνει πριν την κατάθεση της αίτησης, καθώς αυτός/ή πρέπει να συναινέσει στην πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης του/της φοιτητή/τριας υπογράφοντας των αίτησή του/της.

Αν οι φορείς που έχουν επιλεγεί από τον/την φοιτητή/τρια δεν έχουν ήδη εγγραφεί στο ΑΤΛΑΣ, θα πρέπει αυτό να πραγματοποιηθεί με ενέργειες που πρέπει να ληφθούν από τον ίδιο το φορέα (ενδεχομένως μετά από αίτημα του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/τριας).

Ενέργειες για την Έναρξη της Πρακτικής Άσκησης
Μετά την επιλογή των φοιτητών για υλοποίηση πρακτικής άσκησης από την Επιτροπή Επιλογής, οι θέσεις για τις οποίες οι φοιτητές/τριες έχουν επιλεγεί που έχουν επιλεγεί αντιστοιχίζονται στους φοιτητές/τριες, μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ (από το Τμήμα).
Οι φοιτητές/τριες των οποίων η πρακτική άσκηση έχει εγκριθεί θα πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως μετά την ενημέρωσή τους από το Τμήμα για την έγκριση της πρακτικής τους άσκησης με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστήμιου για να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Τα έγγραφα αυτά συμπεριλαμβάνουν τα εξής:
 • Καρτέλα φοιτητή/τριας
 • Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (αν ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει εγγραφεί στο ΙΚΑ στο παρελθόν, θα πρέπει να το πραγματοποιήσει πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης).
 • Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (αν ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να πάρει μια βεβαίωση από τον ΕΛΚΕ για να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό)
Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παραλάβει το συμφωνητικό συνεργασίας (από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης), το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί από τον ίδιο και το φορέα υλοποίησης. Στη συνέχεια το συμφωνητικό θα πρέπει να επιστρέφει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή στο Τμήμα για να το υπογράψουν η Επιστημονικά Υπεύθυνη και ο εκπρόσωπος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Το συμφωνητικό συνεργασίας υπογράφεται σε 4 αντίτυπα, ένα εκ των οποίων παραλαμβάνει ο/η φοιτητής/τρια.
Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει τέλος να δηλώσει την έναρξη της πρακτικής του άσκησης στη Γραμματεία του Τμήματος.
 
Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης
Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να λάβει υπ’όψιν του τα εξής:
 • Έχει την υποχρέωση να συμπληρώνει Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Εργασιών για το οποίο ισχύουν τα εξής:
 • ελέγχεται και υπογράφεται εβδομαδιαίως από τον επόπτη/ρια του φορέα, καθώς και μια φορά (μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης) από τον/την επόπτη καθηγητή/ρια στο Τμήμα
 • σ΄ αυτό αναγράφονται σε εβδομαδιαία βάση το αντικείμενο απασχόλησης την εκάστοτε εβδομάδα, το Τμήμα Απασχόλησης και ό,τι άλλη πληροφορία θεωρείται απαραίτητη από τον επόπτη φορέα.
 • Θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά τον/την επόπτη/πτρία του από το Τμήμα και την υπεύθυνη πρακτικής άσκησης σχετικά με την πρόοδο του και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει.
 • Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χώρου εργασίας, π.χ. να σέβεται τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το υπόλοιπο προσωπικό του φορέα.
 • Θα πρέπει να προσέρχεται ανελλιπώς στο χώρο εργασίας  και να ακολουθεί το κανονικό ωράριο.
 • Θα πρέπει να ακολουθεί την καθοδήγηση του στελέχους-επόπτη του φορέα και του/της επιβλέποντος καθηγητή/τριας από το Τμήμα.
 • Θα πρέπει να είναι δημιουργικός και να συμμετέχει ενεργά στην εκτέλεση των εργασιών που του έχουν ανατεθεί.
 • Θα ήταν καλό να θυμάται ότι «Εκτός από τον εαυτό του/της, εκπροσωπεί και το Τμήμα
 
Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης
Για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής:
 • Να συμπληρώσει αναφορά (ακολουθώντας την πρότυπη φόρμα αναφοράς) όπου θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από το/τη φοιτητή/ρια κατά τη διάρκεια της άσκησης, την οποία θα καταθέσει στον/στην επόπτη μέλος ΔΕΠ.
 • Να κατατεθεί το δελτίο αξιολόγησης ασκούμενου/ης από τον επόπτη του φορέα.
 • Να κατατεθεί το Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Εργασιών πρακτικής άσκησης.
 • Να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω της ιστοσελίδας  της κεντρικής δράσης.


Για τη βαθμολόγηση του/της φοιτητή/τριας λαμβάνονται υπ’ όψιν η αξιολόγηση του στελέχους του συνεργαζόμενου φορέα και η τελική έκθεση του/της φοιτητή/ριας.
 

 

Χρήσιμα Έντυπα:


Επιπρόσθετο Ενημερωτικό Υλικό
Φοιτητές/τριες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΙΚΑ, μπορούν να εκδίδουν βεβαίωση μέσω της εξής    ιστοσελίδας: https://apps.ika.gr/eInsEligibility/ (χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν το ΙΚΑ).
 

Ανακοινώσεις:


Επιστημονικά Υπεύθυνη
Παναγιώτα Φατούρου, Τηλ: +30 2810 393549 & +30 2810 391727, E-mail: faturu@csd.uoc.gr, Γραφείο: K311
 
Υποστήριξη
Μαρία Σταυρακάκη, Τηλ. 2810393503, E-mail: mariast@csd.uoc.gr, Γραφείο Ε208.
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Aσκησης υλοποιείται και χρηματοδοτείται μέσω του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________