open menu
Επικοινωνία
Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ)
A+
A-
Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για εισαγωγή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα και τα σχετικά έντυπα δείτε εδώ.

Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
ΦΕΚ δημοσίσευσης Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών απονέμει τo Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ141/Τ.A’/21-7-2012). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών που περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές  περιοχές:

(Υπολογιστικές υποδομές)
 • (Α1) Αρχιτεκτονική υπολογιστών και μικρο-ηλεκτρονική
 • (A2) Συστήματα υπολογιστών και παράλληλα  υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων
 • (A3) Ασφάλεια υπολογιστών και κατανεμημένα συστήματα
 • (A4) Δίκτυα υπολογιστών, κινητοί υπολογισμοί, και τηλεπικοινωνίες

(Θεωρία, λογισμικό και δεδομένα)
 • (B1) Αλγοριθμική και ανάλυση συστημάτων
 • (B2) Βάσεις δεδομένων, διαχείριση πληροφορίας και γνώσης
 • (B3) Τεχνολογία λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού
 • (B4) Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση

(Εφαρμογές επιστήμης και μηχανικής υπολογιστών)
 • (C1) Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων
 • (C2) Υπολογιστική όραση και ρομποτική
 • (C3) Γραφική και αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
 • (C4) Βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, και υπολογιστικές νευροεπιστήμες

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν4957/2022.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Κάθε υποψήφιος πρέπει να διαλέξει μια θεματική περιοχή στην οποία θα εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή. Οι σπουδές στο ΠΔΣ  απαιτούν την επιτυχή εκπλήρωση από τους υποψηφίους μιας σειράς υποχρεώσεων, σχετικές με βασικές γνώσεις, μεταπτυχιακά μαθήματα, επικουρικό ερευνητικό έργο, επικουρικό διδακτικό έργο, και άλλες δραστηριότητες. Οι απαιτήσεις για την απόκτηση ΔΔ είναι:
 1. Εκπλήρωση της απαίτησης βασικών γνώσεων. Παρ’ ότι το ΔΔ απονέμεται γενικά στην Επιστήμη των Υπολογιστών, η διατριβή εκπονείται σε μια από τις θεματικές περιοχές της Επιστήμης Υπολογιστών, οπότε η εκπλήρωση της απαίτησης βασικών γνώσεων αναφέρεται σε αυτή την περιοχή.
 2. Συμπλήρωση 240 ECTS, ως εξής:
 • Συμπλήρωση με ικανοποιητική επίδοση τουλάχιστον σαράντα (40) μεταπτυχιακών διδακτικών μονάδων (ΔΜ) ή εξήντα (60) ECTS προερχόμενες από παρακολούθηση μαθημάτων. Σ' αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται και οι ΔΜ που συμπληρώθηκαν για τυχόν εν τω μεταξύ απονομή ΜΔΕ από το Τμήμα.
 • Συμπλήρωση 180 ECTS από την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, όπως αναφέρεται στη συνέχεια.
 1. Επιτυχία στις Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις (ΓΜΕ).
 2. Κατάθεση Πρότασης Διατριβής.
 3. Υποβολή εγγράφως αναλυτικού υπομνήματος προόδου της διατριβής τους σε ετήσια βάση προς τη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή και παρουσιάζουν προφορικά την πρόοδο αυτής
 4. Εκπόνηση και συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής.
 5. Κλειστή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής.
 6. Δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής.
 7. Κατάθεση υπογεγραμμένων αντιγράφων της Διδακτορικής Διατριβής.
 8. Η εκπλήρωση της απαίτησης χρονικής διάρκειας του προγράμματος.
Αν ο υποψήφιος δεν ικανοποιήσει οποιαδήποτε από τις παραπάνω απαιτήσεις, δεν απονέμεται το ΔΔ και διαγράφεται από το ΠΔΣ.

Χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής – Έκθεση Προόδου - Δικαιώματα
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν δύναται να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ως ανώτατη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής ορίζονται τα έξι (6) ημερολογιακά έτη. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δύναται να παρατείνει κατ’ εξαίρεση αυτό το όριο για σημαντικούς λόγους, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υποψήφιου διδάκτορα και έγκριση από την τριμελή επιτροπή και τον επιβλέπονται Καθηγητή.
Ανάμεσα στα εξάμηνα αυτά μπορεί να μεσολαβούν άλλες δραστηριότητες, όπως πρακτική άσκηση στη βιομηχανία ή σε άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, με διακοπή σπουδών συνολικής διάρκειας μέχρι τέσσερα (4) εξάμηνα, μετά από έγκριση της Συνέλευσης.
Η τελευταία εγγραφή μπορεί να έχει τη μορφή ειδικής εγγραφής ενός μηνός που απαλλάσσει τον φοιτητή από υποχρεώσεις επικουρίας. Οποιαδήποτε αίτηση για διακοπή σπουδών για κάποιο εξάμηνο πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την πρώτη ημέρα έναρξης του εξαμήνου, όπως αυτή ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.
Ο υποψήφιος διδάκτορας, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους και συγκεκριμένα από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος καθώς και έκθεση προόδου, η οποία περιλαμβάνει σχόλια από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή, υποβάλλεται μέσω της γραμματείας μεταπτυχιακών σπουδών στη Συνέλευση του Τμήματος η οποία και την επικυρώνει  και καταχωρείται  στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι έξι (6) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών. Μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
Μπορείτε να κατεβάσετε το latex template για συγγραφή διδακτορικής διατριβής (zip) από εδώ.