open menu
Επικοινωνία
Επιτροπή Σπουδών
A+
A-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2020-21 και 2021-22
Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος, συνεδρίαση 15-9-2020
 
 

ΟNOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ
Αντώνιος Αργυρός Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
Κωνσταντίνος Μαγκούτης Αναπλ. Καθηγητής, Μέλος
Ευάγγελος Μαρκάτος Καθηγητής, Μέλος
Αντώνιος Σαββίδης Καθηγητής, Μέλος
Ιωάννης Τζίτζικας Αναπλ. Καθηγητής, Μέλος