open menu
Επικοινωνία
Επιτροπή Σπουδών
A+
A-

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2016-17 και 2017-18

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος, συνεδρίαση 13-9-2016

 

ΟNOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

Άγγελος Μπίλας

Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος

Αντώνιος Σαββίδης

Καθηγητής, Μέλος

Γεώργιος Τζιρίτας

Καθηγητής, Μέλος

Ιωάννης Τζίτζικας

Αναπλ. Καθηγητής, Μέλος

Ιωάννης Τσαμαρδίνος

Αναπλ. Καθηγητής, Μέλος