open menu
Επικοινωνία
Υπηρεσίες Γραμματείας
A+
A-

Η Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στεγάζεται στο κτίριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, στο γραφείο Ε201. Το γραφείο βρίσκεται πίσω από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, στα αριστερά.
 

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι 11:00-13:00, όλες τις εργάσιμες μέρες.
 
Γενικές πληροφορίες
 

Για πληροφορίες σχετικές με τα παρακάτω θέματα, μπορείτε να ακολουθήσετε τους αντίστοιχους συνδέσμους.
 


  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τους ίδιους τους φοιτητές ηλεκτρονικά, μέσω StudentWeb, εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών.
Εξαίρεση: ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές, η ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου γίνεται από τη Γραμματεία βάσει έντυπης δήλωσης που καταθέτουν με την εγγραφή τους. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά κάθε εξάμηνο ότι η δήλωσή τους έχει γίνει κανονικά και ότι έχει ολοκληρωθεί η αποστολή της μέσω StudentWeb στη Γραμματεία. 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
 

Πιστοποιητικά όπως

 • Βεβαίωση Σπουδών

 • Πιστοποιητικό για Στρατολογία

 • Αναλυτική Βαθμολογία

Πιστοποιητικό για στεγαστικό επίδομα, κ.α.


Οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν μέσω του student web ή με e-mail από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό,  είτε προφορικά με φυσική παρουσία, οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό και να το λάβουν είτε άμεσα ή την επομένη. Επίσης μπορούν να τους αποστέλλονται με Fax ή ηλεκτρονικά.
Είναι δυνατή η έκδοση αρκετών πιστοποιητικών στην αγγλική γλώσσα, μετά από σχετική αίτηση του φοιτητή.

Παράδοση γίνεται επιτοπίως, με ηλεκτρονική αποστολή ή με απλό ταχυδρομείο  στον ίδιο τον φοιτητή ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
 

 

STUDENT WEB
 

Το StudentWeb είναι ένας δικτυακός τόπος https://student.cc.uoc.gr/  όπου οι φοιτητές μπορούν μεταξύ άλλων

 • να κάνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις των μαθημάτων τους κάθε εξάμηνο

 • να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στα μαθήματα που δίνονται και στις βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί,

 • να αιτούνται στη Γραμματεία την έκδοση πιστοποιητικών
   

Ο κωδικός πρόσβασης στο StudentWeb είναι ο ίδιος με αυτόν του κεντρικού καταλόγου (LDAP, wifi, email, πάσο, εύδοξος κλπ)ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει αναστολή σπουδών έως και 8 εξάμηνα κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Ο φοιτητής καταθέτει συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στη Γραμματεία, η οποία το προωθεί στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση. Το αίτημα θα πρέπει να γίνεται στην αρχή του εξαμήνου, στην περίπτωση που αφορά στο τρέχον εξάμηνο. Το έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γραμματείας, στα ΕΝΤΥΠΑ.

Ο φοιτητής, καθ'όλο το διάστημα της αναστολής, δεν έχει τη φοιτητική ιδιότητα και τις φοιτητικές παροχές (σίτιση, στέγαση, μειωμένο ειστιτήριο στις συγκοινωνίες, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και στο StudentsWeb). Μετά το πέρας της περιόδου αναστολής, ο φοιτητής οφείλει να ενημερώσει τη Γραμματεία ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά η καρτέλα του στην εφαρμογή των Γραμματειών.

Το συνολικό χρονικό διάστημα της αναστολής σπουδών δεν προσμετράται στον υπολογισμό των ετών φοίτησης.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΣΟ
 

Όλοι οι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν τη νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/.
Η νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), για όσους φοιτητές το δικαιούνται.
Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της ταυτότητας, θα πρέπει να το δηλώσετε  στην Αστυνομία, και μετά, με τη βεβαίωση δήλωσης απώλειας που θα πάρετε από εκεί, θα ζητήσετε την επανέκδοση της ταυτότητας από τη Γραμματεία μας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΤΟΣ Π.Κ. ΜΕΣΩ E-MAIL
 

Κάθε φοιτητής του Τμήματος έχει διεύθυνση e-mail στο csd.uoc.gr. Η διεύθυνση αυτή δίνεται στους φοιτητές με την εγγραφή τους στο Τμήμα, από τους υπεύθυνους συστημάτων του Τμήματος. Ειδικά για τους φοιτητές του 1ου έτους δίνονται σχετικές πληροφορίες - οδηγίες στα πλαίσια του μαθήματος ΗΥ-100 (Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών).

Με την από 4/7/2013 απόφαση της Συγκλήτου, επιβάλλεται πλέον η αποκλειστική χρήση της διεύθυνσης αυτής στην επικοινωνία των φοιτητών με τη Γραμματεία αλλά και όλες τις άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος.


 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
 

Από 15/02/2017 ισχύει ο Ν. 4452, σύμφωνα με τον οποίο (άρθρο 31, παρ 3):

«1.α) Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83).

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας.».

Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/paroxes/ygeionomiki-perithalpsh).

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων μπορεί να χρειαστείτε Βεβαίωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις (για το στρατό ή για να πάρετε άδεια από τον εργοδότη σας εάν είστε εργαζόμενοι). Για το σκοπό αυτό υπάρχουν ειδικό έντυπο, το οποίο υπογράφει ο καθηγητής κατά τη διάρκεια της εξέτασης, και κατόπιν σφραγίζονται στη Γραμματεία (θα το βρείτε στα ΕΝΤΥΠΑ).
 
 

ΕΝΤΥΠΑ

 
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (κενή) (WORD, PDF)
 2. Γενική ΑΙΤΗΣΗ προς τη Γραμματεία (WORD)
 3. Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (PDF)
 4. Αίτηση έκδοσης αποφοιτηρίου (WORD, PDF)
 5. Βεβαίωση συμμετοχής στις Εξετάσεις (WORD, PDF)
 6. Αίτηση διαγραφής μαθημάτων (για αναβαθμολόγηση) (WORD, PDF)
 7. Έντυπο Ανακήρυξης Πτυχιούχου (WORD, PDF)
 8. Αίτηση εξαίρεσης μαθημάτων από τον Μ.Ο. της Βαθμολογίας (WORD, PDF)
 9. Αίτηση Εγγραφής Διπλωματικής Εργασίας (WORD, PDF)
 10. Αίτηση Αναστολής Σπουδών (WORD, PDF)
 11. Αίτηση Κατάταξης (WORD, PDF)
 12. Υπεύθυνη Δήλωση Μη Εγγραφής σε Άλλο Τμήμα (WORD, PDF)
 13. Υπεύθυνη Δήλωση για στεγαστικό επίδομα (WORD, PDF)
 14. Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων (WORD, PDF)
 15. Έντυπο κατάθεσης βαθμού διπλωματικής εργασίας (αρχείο WORD, PDF)
 16. Αίτηση ένταξης σε καθεστώς μερικής φοίτησης (WORD, PDF)
 17. Αίτηση αποστολής κωδικών πρόσβασης (WORD, PDF)