open menu
Επικοινωνία
Πρόγραμμα Πρακτικής 'Ασκησης Φοιτητών
A+
A-

                  

Περιγραφή Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

 

 • Στόχοι
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για επαφή και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα αντικείμενα της πιθανής μελλοντικής τους απασχόλησης και την πληρέστερη γνώση και κατανόηση των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων του επαγγελματικού τους πεδίου προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη ένταξή τους στο χώρο εργασίας, αμέσως μετά το τέλος των σπουδών τους. Στα πλαίσια του Προγράμματος ΠΑ, φοιτητές/ήτριες του Προγράμματος βασικών σπουδών του Τμήματος μπορούν να εργάζονται για καθορισμένο αριθμό μηνών, ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα σχετικά με την επιστήμη υπολογιστών και την πρακτική της εφαρμογή.
Μέσω του Προγράμματος ΠΑ, οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν την επιστημονική γνώση που έχουν αποκτήσει μέσω των σπουδών τους σε πραγματικά περιβάλλοντα εργασίας, καθώς και να την ενισχύσουν με επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες, όπως:
 • Επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
 • Διαχείρισης εργασιακών σχέσεων
 • Απόκτησης επαγγελματικής συνείδησης
 • Δημιουργίας επαγγελματικού προφίλ
 • Αναζήτησης εργασίας και παραμονής στην αγορά εργασίας
Έρχονται επίσης σε επαφή με τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας (διαμόρφωση βιογραφικού σημειώματος, παρουσίαση επιτευγμάτων και ενδιαφερόντων, δικαιολόγηση ενδιαφέροντος εργασίας σε μια συγκεκριμένη θέση ή εταιρεία, κλπ.), αποκτούν μια πρώτη εξοικείωση με την παραγωγική διαδικασία και μια αρχική κατανόηση της αγοράς εργασίας (καταλαβαίνοντας σε κάποιο βαθμό, τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες εργασίας σε πραγματικά περιβάλλοντα). Τέλος, οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τον κόσμο του μελλοντικού τους επαγγέλματος.

Μαθησιακοί Στόχοι
Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος ΠΑ μπορούν επομένως να συνοψιστούν ως εξής:
 1. Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
 2. Απόκτηση νέων επαγγελματικών/επιχειρησιακών και προσωπικών/επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
 3. Εξοικείωση με τη διαδικασία ανεύρεσης εργασίας και με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
 4. Απόκτηση νέων τεχνικών γνώσεων που θα συμπληρώνουν  και θα επεκτείνουν αυτές που είχαν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών.
 5. Πληροφόρηση σχετικά με τον κόσμο της εργασίας, τις εξελίξεις του και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
 6. Επίτευξη καλύτερου επαγγελματικού προσανατολισμού.
 
 
 1. Διάρκεια
Ανάλογα με τις πηγές χρηματοδότησης της πρακτικής άσκησης, η διάρκειά της μπορεί να είναι είτε 3 μήνες ή 6 μήνες. Η ΠΑ 3 μηνών πραγματοποιείται σε τρεις συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες. Η ΠΑ 6 μηνών πραγματοποιείται ως δύο τρίμηνες  πρακτικές ασκήσεις, είτε συνεχόμενες, είτε όχι. Από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπορεί να χρηματοδοτηθεί το πολύ μια τρίμηνη ΠΑ για κάθε φοιτητή. Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο ακαδημαϊκό έτος.
 
 1. Θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών
Η πρακτική άσκηση δηλώνεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής («ελεύθερες μονάδες»). Υπάρχουν δύο μαθήματα στο Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που αφορούν την ΠΑ, το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Ι» με κωδικό 499Γ που αντιστοιχεί σε μια τρίμηνη πρακτική άσκηση και το μάθημα «Πρακτική Άσκηση ΙΙ» με κωδικό 499Ζ που αντιστοιχεί στο δεύτερο τρίμηνο μιας εξάμηνης ΠΑ. Κάθε ένα από τα μαθήματα 499Γ και 499Ζ έχει 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές αυτές μονάδες προσμετρούνται στις υποχρεώσεις λήψης πτυχίου ως μονάδες της κατηγορίας μαθημάτων ελεύθερης επιλογής. Κάθε ένα από τα μαθήματα 499Γ και 499Ζ μπορεί είτε να ολοκληρωθεί επιτυχώς ή να πραγματοποιηθεί ανεπιτυχώς. Επομένως, δεν υπάρχει βαθμός για τα μαθήματα αυτά που να μετράει στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής ολοκλήρωση του 499Γ και του 499Ζ αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος. Τα μαθήματα  499Γ και 499Ζ έχουν προαπαιτούμενα (ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής) και κριτήρια επιλογής όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Το μάθημα 499Ζ μπορεί να δηλωθεί είτε σε εξάμηνο που έπεται της επιτυχούς ολοκλήρωσης του 499Γ ή στο ίδιο εξάμηνο με το 499Γ. Στη δεύτερη περίπτωση, η επιτυχής ολοκλήρωση του 499Ζ προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση του 499Γ. Η ΠΑ δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της πτυχιακής εργασίας του/της εκάστοτε φοιτητή/τριας.
 
 1. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, υπάρχουν τόσοι κύκλοι υποβολής αιτήσεων για την ΠΑ, όσοι είναι απαραίτητοι για να καλυφθούν οι θέσεις πρακτικής άσκησης που διατίθενται στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος. Για κάθε κύκλο αιτήσεων, το Τμήμα ανακοινώνει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις οποίες αναγράφονται τι είδους θέσεις πρακτικής άσκησης αφορά η εν λόγω πρόσκληση. Κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις πρακτικής άσκησης, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αποστέλλεται στη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των προπτυχιακών φοιτητών παρέχοντας τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες για την υποβολή των αιτήσεων. Η πρόσκληση αναφέρει τα κριτήρια επιλογής, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ή παραπομπή σε αυτές τις πληροφορίες. Για θέσεις πρακτικής άσκησης που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ, ο σχετικός σύνδεσμος της ιστοσελίδας του Τμήματος, όπου έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποστέλλεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης ώστε να γίνεται παραπομπή μέσα από την ιστοσελίδα του Γραφείου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους αποστέλλοντας το έντυπο της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (ugram@csd.uoc.gr), από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο csd.uoc.gr, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως. Η Γραμματεία επιβεβαιώνει ηλεκτρονικά την παραλαβή της αίτησης παρέχοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της.
 
 1. Ελάχιστα Κριτήρια Συμμετοχής
Για όλες τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι/ες οι εγγεγραμμένοι/ες προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που πληρούν τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια:
 1. Επιτυχής συμπλήρωση εκατόν δέκα έξι (116) ECTS μαθημάτων κορμού και εκατόν είκοσι (120) ECTS συνολικά.
 2. Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να πληρούν το επιπρόσθετο κριτήριο: Αποδεδειγμένη βασική γνώση της γλώσσας στην οποία θα γίνει η επίβλεψη/εποπτεία και η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στο φορέα.
 
 1. Κριτήρια Επιλογής
Για όλες τις θέσεις πρακτικής άσκησης του Τμήματος (που διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), εκτός από το 5% των θέσεων ενός έτους που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ, η επιλογή των φοιτητών/τριών για υλοποίηση πρακτικής άσκησης γίνεται βάσει της κατάταξης των υποψηφίων όπως αυτή προκύπτει βάσει των παρακάτω. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 8 εξάμηνα και απαιτεί 240 ECTS για την απόκτηση πτυχίου και η μοριοδότηση γίνεται στην κλίμακα 0-10:
 1. Βαθμολογία μαθημάτων κορμού: Μέσος όρος βαθμολογίας * 0,25
 2. Γενική βαθμολογία: Μέσος όρος βαθμολογίας * 0,25
 3. Μονάδες ΕCTS που ο/η φοιτητής/ήτρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς: (10 * #ECTS/240)  * 0,25
 4. Πρόοδος στις σπουδές (συνολικά ECTS προς εξάμηνο φοίτησης): 10*(#ECTS/240)/((τρέχον εξάμηνο φοίτησης - 1) /8) * 0,25
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια με τη σειρά που παρουσιάζονται. Επομένως, λαμβάνεται πρώτα υπ’ όψη  η βαθμολογία μαθημάτων κορμού. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί και πάλι ισοβαθμία, λαμβάνεται υπ’ όψη η γενική βαθμολογία, κ.ο.κ
Για το 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ (από αυτές που διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), η επιλογή γίνεται βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, κατατάσσονται με βάσει τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως έχουν τεθεί για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Κρήτης και όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για τον σκοπό αυτό, καλούνται να αιτηθούν την υπαγωγή σε αυτή την κατηγορία και να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης τα αντίστοιχα δικαιολογητικά προκειμένου η αίτησή τους να αξιολογηθεί σε αυτή την κατηγορία. Σε περίπτωση που κάποια από τις δύο κατηγορίες έχει λιγότερους υποψηφίους από τις θέσεις που προβλέπονται στην κατηγορία αυτή, οι αντίστοιχες θέσεις μπορούν να δοθούν σε υποψηφίους της άλλης κατηγορίας, εφόσον πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση και στις δύο κατηγορίες.
 
 1. Τοποθέτηση σε Φορείς Πρακτικής Άσκησης
Για την τοποθέτηση σε φορείς, λαμβάνονται υπόψη η σειρά κατάταξης κατά την επιλογή και οι προτιμήσεις των φοιτητών. Για τις θέσεις ΠΑ που χρηματοδοτούνται από φορείς με ίδια κεφάλαια, οι φορείς μπορούν θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο κατά την ανάθεση των Πρακτικών Ασκήσεων, ώστε οι φοιτητές/ήτριες που θα ασκηθούν στο φορέα να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις/προσόντα για την ομαλή διεκπεραίωση της πρακτικής τους άσκησης στον εν λόγω φορέα

Επιτροπές Επιλογής και Ενστάσεων Η Επιτροπή Επιλογής είναι τριμελής και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων είναι διμελής και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων δεν μπορεί να είναι κοινά με εκείνα της Επιτροπής Επιλογής. Οι επιτροπές είναι διετούς θητείας και ορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Οι επιτροπές είναι κοινές για όλες τις θέσεις ΠΑ του Τμήματος.
 
 1. Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Επιλογής κατατάσσει τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και δημιουργεί πρακτικό αξιολόγησης το οποίο περιέχει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με την οποία θα καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης και ανακοινώνει τα αποτελέσματα στους/στις υποψήφιους. Μετά την πάροδο των 7 ημερολογιακών ημερών που έχουν ορισθεί για την υποβολή ενστάσεων τυχόν ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή ενστάσεων και οριστικοποιείται η κατάταξη των υποψηφίων. Το πρακτικό αξιολόγησης υποβάλλεται προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει και εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης.
Εάν κάποιος/α φοιτητής/ήτρια που έχει επιλεγεί δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση, καλείται ο/η επιλαχών/ούσα φοιτητής/ήτρια, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
Οι αιτήσεις που λαμβάνονται σε έναν κύκλο αξιολογούνται ανεξάρτητα από αιτήσεις που λαμβάνονται σε άλλους κύκλους. Επίσης, αιτήσεις που λαμβάνονται σε έναν κύκλο για τις θέσεις ΠΑ που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ αξιολογούνται ανεξάρτητα από αιτήσεις του ίδιου κύκλου που αφορούν θέσεις ΠΑ που χρηματοδοτούνται από άλλους φορείς.

 
 1. Διαδικασία Ενστάσεων
Η προθεσμία άσκησης ένστασης ορίζεται σε 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων στους/στις υποψηφίους. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων η οποία, μετά το πέρας των εργασιών της, δημιουργεί σχετικό πρακτικό. Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για κάθε ένσταση ανακοινώνεται στον/στην εκάστοτε υποψήφιο/α. Τα πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων αποστέλλονται στον ΕΛΚΕ για να ξεκινήσει η διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών που επιλέχθηκαν.
 
 1. Εποπτεία, Υλοποίηση και Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος, που ονομάζεται ακαδημαϊκός/η επόπτης και ενός εργαζομένου του φορέα υποδοχής που ονομάζεται επόπτης φορέα. To Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών διασφαλίζει ότι θα οριστούν ακαδημαϊκοί επόπτες για όλους τους/τις φοιτητές/τριες πριν ξεκινήσει η πρακτική τους άσκηση.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης ο/η ασκούμενος/η υποχρεούται να ακολουθεί τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθορίζει το γραφείο πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και αναφέρονται στον οδηγό Πρακτικής Άσκησης του ΠΚ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Η τελική αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης κάθε ασκούμενου/ης γίνεται από τον/την ακαδημαϊκό/ή επόπτη του/της, λαμβάνοντας υπ’ όψη το Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Εργασιών, την αξιολόγηση του στελέχους του συνεργαζόμενου φορέα και την τελική έκθεση του/της φοιτητή/ριας. Ο/Η ακαδημαϊκός/ή επόπτης καταθέτει το "Δελτίο Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Επόπτη" με το οποίο δίνεται η τελική έγκριση της πρακτικής άσκησης.

 


Διαδικασία Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Αναζήτηση και Επιλογή Φορέα Υλοποίησης
Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια που συμμετέχει στο πρόγραμμα υλοποιεί την πρακτική του άσκηση σε φορέα που επιλέγει πραγματοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες:

 • Αναζήτηση πιθανών φορέων
 • Προσωπική Επαφή με φορείς που γνωρίζουν οι ίδιοι οι φοιτητές/τριες για διερεύνηση του ενδεχομένου συνεργασίας.
 • Επικοινωνία με την Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης για λήψη καθοδήγησης στην επιλογή φορέα.


Η επιλογή δύο ενδεχόμενων φορέων υλοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την κατάθεση της αίτησης του/της φοιτητή/τριας, καθώς δύο πιθανοί φορείς υλοποίησης της πρακτικής άσκησης του/της φοιτητή/τριας πρέπει να αναγράφονται στην αίτησή του.

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να πραγματοποιεί μια προσωπική επαφή με τον/την υπεύθυνο του εκάστοτε φορέα που τον ενδιαφέρει πριν καταθέσει την αίτηση του/της για να διασφαλίσει το ενδιαφέρον του φορέα για συνεργασία μαζί του/της.

Η επιλογή του/της Επόπτη Καθηγητή/τριας από το Τμήμα θα ήταν καλό να γίνεται επίσης πριν την κατάθεση της αίτησης.

Για πρακτικές ασκήσεις που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ, η αναζήτηση του φορέα θα πρέπει να γίνει μέσω του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ)

Αν οι φορείς που έχουν επιλεγεί από τον/την φοιτητή/τρια δεν έχουν ήδη εγγραφεί στο ΑΤΛΑΣ, θα πρέπει αυτό να πραγματοποιηθεί με ενέργειες που πρέπει να ληφθούν από τον ίδιο το φορέα.

Για πρακτικές ασκήσεις που χρηματοδοτούνται από άλλους φορείς (εκτός ΕΣΠΑ), η αναζήτηση του φορέα θα πρέπει να γίνει από τη λίστα συνεργαζόμενων φορέων.


Ενέργειες για την Έναρξη της Πρακτικής Άσκησης
Οι φοιτητές/τριες των οποίων η πρακτική άσκηση έχει εγκριθεί θα πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως μετά την ενημέρωσή τους για την έγκριση της πρακτικής τους άσκησης από το Τμήμα, με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (αν πρόκειται για πρακτική άσκηση που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ) ή με το Τμήμα (αν πρόκειται για πρακτική άσκηση που χρηματοδοτείται από άλλους φορείς), για να λάβουν οδηγίες όσον αφορά την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων για την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης. Τα έγγραφα αυτά συμπεριλαμβάνουν τα εξής:
 • Καρτέλα φοιτητή/τριας
 • Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (αν ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει εγγραφεί στο ΙΚΑ στο παρελθόν, θα πρέπει να το πραγματοποιήσει πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης).
 • Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (αν ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να πάρει μια βεβαίωση από τον ΕΛΚΕ για να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό)
Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παραλάβει το συμφωνητικό συνεργασίας, είτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (αν πρόκειται για πρακτική άσκηση που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ) ή από το Τμήμα (αν πρόκειται για πρακτική άσκηση που χρηματοδοτείται από άλλους φορείς), το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί από τον ίδιο και το φορέα υλοποίησης. Στη συνέχεια το συμφωνητικό θα πρέπει να επιστρέφει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή στο Τμήμα για να το υπογράψουν η Επιστημονικά Υπεύθυνη και ο εκπρόσωπος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Το συμφωνητικό συνεργασίας υπογράφεται σε 4 αντίτυπα, ένα εκ των οποίων παραλαμβάνει ο/η φοιτητής/τρια.
Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει τέλος να δηλώσει την έναρξη της πρακτικής του άσκησης στη Γραμματεία του Τμήματος.
 
Για τις πρακτικές ασκήσεις που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ, οι θέσεις για τις οποίες οι φοιτητές/τριες έχουν επιλεγεί αντιστοιχίζονται στους φοιτητές/τριες, μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ (αυτό γίνεται από το Τμήμα).
 
Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης
Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να λάβει υπ’όψιν του τα εξής:
 • Έχει την υποχρέωση να συμπληρώνει Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Εργασιών για το οποίο ισχύουν τα εξής:
 • ελέγχεται και υπογράφεται εβδομαδιαίως από τον επόπτη/ρια του φορέα, καθώς και μια φορά (μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης) από τον/την επόπτη καθηγητή/ρια στο Τμήμα
 • σ΄ αυτό αναγράφονται σε εβδομαδιαία βάση το αντικείμενο απασχόλησης την εκάστοτε εβδομάδα, το Τμήμα Απασχόλησης και ό,τι άλλη πληροφορία θεωρείται απαραίτητη από τον επόπτη φορέα.
 • Θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά τον/την επόπτη/πτρία του από το Τμήμα και την υπεύθυνη πρακτικής άσκησης σχετικά με την πρόοδο του και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει.
 • Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χώρου εργασίας, π.χ. να σέβεται τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το υπόλοιπο προσωπικό του φορέα.
 • Θα πρέπει να προσέρχεται ανελλιπώς στο χώρο εργασίας  και να ακολουθεί το κανονικό ωράριο.
 • Θα πρέπει να ακολουθεί την καθοδήγηση του στελέχους-επόπτη του φορέα και του/της επιβλέποντος καθηγητή/τριας από το Τμήμα.
 • Θα πρέπει να είναι δημιουργικός και να συμμετέχει ενεργά στην εκτέλεση των εργασιών που του έχουν ανατεθεί.
 • Θα ήταν καλό να θυμάται ότι «Εκτός από τον εαυτό του/της, εκπροσωπεί και το Τμήμα
 
Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης
Για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής:
 • Να συμπληρώσει αναφορά (ακολουθώντας την Πρότυπη Φόρμα Αναφοράς που μπορείτε να βρείτε στα Χρήσιμα Έντυπα παρακάτω) όπου θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από το/τη φοιτητή/ρια κατά τη διάρκεια της άσκησης, την οποία θα καταθέσει στον/στην επόπτη μέλος ΔΕΠ.
 • Να καταθέσει το δελτίο αξιολόγησης ασκούμενου/ης από τον επόπτη του φορέα.
 • Να καταθέσει το Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Εργασιών πρακτικής άσκησης.
 • Να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω της ιστοσελίδας  της κεντρικής δράσης.


Χρήσιμα Έντυπα για Πρακτική Άσκηση που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ:
 


Χρήσιμα Έντυπα για Πρακτική Άσκηση που χρηματοδοτείται από άλλους φορείς (εκτός ΕΣΠΑ):

 


Επιπρόσθετο Ενημερωτικό Υλικό
 
Φοιτητές/τριες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο ΙΚΑ, μπορούν να εκδίδουν βεβαίωση μέσω της εξής    ιστοσελίδας: https://apps.ika.gr/eInsEligibility/ (χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν το ΙΚΑ).
 

Ανακοινώσεις:
 


 

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η Προγράμματος ΠΑ στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών


Επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών έχει οριστεί να είναι η κ. Παναγιώτα Φατούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (απόφαση Γ.Σ. 9-2-2016).
Τηλ: +30 2810 393549 & +30 2810 391727, E-mail: faturu@csd.uoc.gr, Γραφείο: K311
 
Υποστήριξη
Μαρία Σταυρακάκη, Τηλ. 2810393503, E-mail: mariast@csd.uoc.gr, Γραφείο Ε208,
Μαρία Σαβιολάκη, Τηλ. 2810393511, E-mail:saviolaki@csd.uoc.gr

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Aσκησης υλοποιείται και χρηματοδοτείται μέσω του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________