open menu
Επικοινωνία
Α4. Δίκτυα υπολογιστών, κινητοί υπολογισμοί, και τηλεπικοινωνίες
Αυτή η ομάδα συμμετέχει ενεργά και έχει ενδιαφέροντα στους τομείς της υψηλής απόδοσης και της ασύρματης δικτύωσης και των κινητών επικοινωνιών. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβάνουν έλεγχο πόρων και μηχανική κυκλοφορίας σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, αξιολόγηση απόδοσης δικτύων με εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας (QoS), μέτρηση και ανάλυση κίνησης, επεξεργασία φωνής, σύνθεση και συμπίεση, εντοπισμό θέσης κινητού και contactless smartcards. Το εργαστήριο διατηρεί επίσης έναν αριθμό testbeds που περιλαμβάνουν σταθερές και ασύρματες τεχνολογίες (με βάση το IEEE 802.11) για πειραματισμό με νέες τεχνολογίες και πρωτόκολλα δικτύου και για την εκτέλεση πειραμάτων μέτρησης και ανάλυσης πραγματικής κίνησης δικτύου. Σε αυτήν την ομάδα μας ενδιαφέρει επίσης να μελετήσουμε πειραματικά τέτοια συστήματα κατανεμημένα σε ολόκληρο τον πλανήτη, προκειμένου να κατανοήσουμε τις δυνάμεις που οδηγούν την καθημερινή τους λειτουργία, καθώς και τις διαστάσεις που συντηρούν τη μακροπρόθεσμη εξέλιξή τους. Με απλά λόγια, μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι είδους κίνηση είναι αυτή που ρέει στις «φλέβες» τέτοιων συστημάτων. Τι συγκρατεί αυτά τα συστήματα; Πώς αντιδρούν σε διάφορους τύπους επιθέσεων; Κάτω από ποιες συνθήκες θα κατέρρεαν; Πώς μπορούμε να τα κάνουμε πιο γερά; Πώς μπορούμε να τα εμπιστευτούμε; Πώς μπορούμε να είμαστε ασφαλείς σε αυτά; Προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτά και σε παρόμοια ερωτήματα, διεξάγουμε πειραματική έρευνα αιχμής που επικεντρώνεται στη μελέτη, τη μοντελοποίηση, την ανάλυση και τη βελτίωση κατανεμημένων συστημάτων μεγάλης κλίμακας, που περιλαμβάνουν συσκευές διαφόρων τύπων, πχ αισθητήρες, κινητά τηλέφωνα, laptops, και εξυπηρετητές. Τέλος, σχεδιάζουμε, αναλύουμε, και αναπτύσσουμε καινοτόμα δικτυακά υπολογιστικά μοντέλα και συστήματα.
Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης που ασχολούνται ερευνητικά με την περιοχή αυτή:
Έρευνα
A+
A-
Συγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης - Ν.4521/2018 (38 Α)
 

Σε αυτήν την ιστοσελίδα θα βρείτε την ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στο Τμήμα, σύμφωνα με τις θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα Μέλη ΔΕΠ.
 

Ερευνητικές περιοχές Μέλος Δ.Ε.Π.
Α1. Αρχιτεκτoνική υπολογιστών και μικρο-ηλεκτρονική
Α2. Συστήματα υπολογιστών και παράλληλα υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων
Α3. Ασφάλεια υπολογιστών και κατανεμημένα συστήματα
Α4. Δίκτυα υπολογιστών, κινητοί υπολογισμοί, και τηλεπικοινωνίες
Β1. Αλγοριθμική και ανάλυση συστημάτων
Β2. Βάσεις δεδομένων, διαχείριση πληροφορίας και γνώσης
Β3. Τεχνολογία λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού
Β4. Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση
Γ1. Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων
Γ2. Υπολογιστική όραση και ρομποτική
Γ3. Γραφική και αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
Γ4. Βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, και υπολογιστικές νευροεπιστήμες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης διεξάγεται σε αρμονική συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΄Έρευνας (ΙΤΕ). Η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής: 

(1) Ερευνητές και επιστήμονες του Ι.Π. του Ι.Τ.Ε. μπορούν να αναλαμβάνουν τη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων.

(2) Ερευνητές του Ι.Π. του Ι.Τ.Ε. μπορούν να συμμετέχουν στην καθοδήγηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, μετά από σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και έγκριση του ΙΠ του ΙΤΕ. 

(3) Μετά από αίτηση του Επόπτη ή της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, και μετά από άδεια του ΙΠ, μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή του ΙΠ, όπου και μπορούν να πραγματοποιούν μέρος ή και το σύνολο της ερευνητικής τους εργασίας. 

(4) Το Τμήμα και το ΙΠ μπορούν να προσκαλέσουν από κοινού καθηγητές και ερευνητές από άλλα ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για να δώσουν σεμινάρια, σειρές διαλέξεων, ή και ολοκληρωμένα μαθήματα, και για να συνεργαστούν ερευνητικά με ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος και του ΙΠ. 

(5) Το ΙΠ του ΙΤΕ παρέχει αριθμό υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και ενισχύει οικονομικά τις συνεργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών με άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, κατά τις εκάστοτε δυνατότητές του και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.