Προσωπικές πληροφορίες

Επαγγελματικές θέσεις

Διδακτικό έργο

Ερευνητικό έργο

Δημοσιεύσεις

Επιδείξεις

Επιδείξεις


Μη-επιβλεπόμενη ανίχνευση κτισμάτων και δρόμων από δορυφορικές εικόνες σε περιαστικές περιοχές

Αποτελέσματα στο "WP5 Unupervised Buildings and Roads Detection"

Τμηματοποίηση καρδιάς σε εικόνες μαγνητικού συντονισμού

Αποτελεσματα στα δεδομένα εκπαίδευσης του ACDC/MICCAI 2017

Διαδραστική τμηματοποίηση εικόνων


Αυτόματη τμηματοποίηση εικόνων


Συμπλήρωση εικόνων

Μια ανεξάρτητη (από τον Darren Lafreniere) υλοποίηση και επίδειξη της σχετικής εργασίας που δημοσιεύθηκε εδώ.

Τμηματοποίηση εικόνων με χρήση συνόλων στάθμης βασισμένων στην αρχή του Bayes

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική δημοσίευση (PDF).


Τμηματοποίηση βίντεο

Το Ευρωπαϊκό φόρουμ επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (COST) οργάνωσε μια συγκριτική αξιολόγηση αλγορίθμων τμηματοποίησης βίντεο. Προτείναμε έναν αλγόριθμο που περιλαμβάνει τρία κύρια βήματα:
  • παραμετρική εκτίμηση της κίνησης της κάμερας
  • ανίχνευση μεταβολών με χρήση συνόλων στάθμης κατά Bayes
  • εντοπισμός αντικειμένων με βάση το χρώμα και χρήση ενός αλγόριθμου αύξησης περιοχών
Ο αλγόριθμος που προτείναμε διακρίθηκε δίνοντας καλά αποτελέσματα. Μετά από πρόσκληση παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα στο 3rd European Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services και δημοσιεύονται στο περιοδικό EURASIP Journal on Applied Signal Processing (PDF).

Αυτόματη / ημι-αυτόματη στρωμάτωση βάθους

Επίδειξη τμηματοποίησης βίντεο με διαχωρισμό του φόντου από το προσκήνιο. Περισσότερα του ενός αντικείμενα μπορεί να συνθέτουν το προσκήνιο, ενώ το φόντο μπορεί να τμηματοποιηθεί περαιτέρω με βάση το βάθος.


Ανάκτηση εικόνων με χρήση χρώματος ή/και υφής

Αναζήτηση των όμοιων χρωματικά ή στην υφή εικόνων από μία βάση. Πλήρης περιγραφή της μεθόδου δίδεται στο ακόλουθο άρθρο:
S. Liapis and G. Tziritas, Image retrieval by color and texture using chromaticity histograms and wavelet frames,
Intern. Conf. on Visual Information and Information Systems, 2000.

Ανίχνευση προσώπων

Ανίχνευση προσώπων με χρήση (α) ανίχνευσης χρώματος δέρματος, (β) τμηματοποίησης με βάση το χρώμα και
(γ) εξαγωγής κυματιδιακών χαρακτηριστικών. Πλήρης περιγραφή της μεθόδου δίδεται στο ακόλουθο άρθρο:
C. Garcia and G. Tziritas, Face detection using quantized skin color regions merging and wavelet packet analysis,
IEEE Transactions on Multimedia, Vol. MM-1, No. 3, pp. 264-277, Sept. 1999.