Χρήση του εργαλείου υποβολής ασκήσεων από γραμμή εντολών

Υποβολή άσκησης

 1. Συνδεθείτε σε ένα από τα μηχανήματα Linux του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
 2. Για κάθε άσκηση δημιουργείστε ένα φάκελλο στην περιοχή σας (π.χ., mkdir homework2) μέσα στον οποίο θα αποθηκεύσετε όλα τα αρχεία που θέλετε να υποβάλλετε. Προτιμήστε ονόματα χωρίς κενά για τις ασκήσεις σας.
 3. Από τον αμέσως ανώτερο ιεραρχικά φάκελλο εκτελέστε την εντολή:
  turnin askisi<number>@hy100 <dir>
  όπου <number> είναι ο αριθμός της άσκησης και <dir> το όνομα που δώσατε στο φάκελλο που περιλαμβάνει τα αρχεία που θέλετε να υποβάλλετε. Για παράδειγμα, αν το directory που περιέχει τα αρχεία που θέλετε να υποβάλλετε λέγεται homework2 για την 2η άσκηση, η εντολή που θα δώσετε είναι:
  turnin askisi2@hy100 homework2
  Σε περίπτωση που πάρετε το μήνυμα: "Command not found" δώστε την εντολή με πλήρες path:
  /usr/local/bin/turnin askisi2@hy100 homework2
  Το πρόγραμμα συμπιέζει το assigment του φοιτητή σε αρχείο που ονομάζει user.tar.gz (όπου user είναι το login name του χρήστη που τρέχει το turnin).

Η υποβολή κάθε αρχείου συσχετίζεται με τον χρήστη που την υπέβαλε (μέσω του login ID του χρήστη) και για κάθε αρχείο κρατείται η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής (timestamp) χρησιμοποιώντας το ρολόι του συστήματος.

Έλεγχος υποβολής άσκησης

Για να ελέγξετε εάν η άσκησή σας έχει όντως υποβληθεί μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή:
ls -l ~hy100/TURNIN/askisi<number>
όπου <number> είναι ο αριθμός της άσκησης. Για παράδειγμα, για την άσκηση 2:
ls ~hy100/TURNIN/askisi2

Στην λίστα που θα εμφανιστεί εντοπίστε το login σας. Εάν δεν το εντοπίσετε θα πρέπει να εκτελέσετε ξανά την εντολή turnin και να υποβάλετε ξανά την άσκηση. Επειδή η λίστα μπορεί να είναι μεγάλη, μπορείτε εναλλακτικά να εκτελέσετε την εντολή:
ls -l ~hy100/TURNIN/askisi<number> | grep `whoami`
(προσοχή στα αντίστροφα εισαγωγικά `), ή
ls -l ~hy100/TURNIN/askisi<number> | grep <your_username>
που θα φιλτράρει τη λίστα και θα εμφανίσει μόνο τη δική σας άσκηση, εφόσον έχει υποβληθεί σωστά.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ)

 1. Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμες ασκήσεις;
  Όχι, οι ασκήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο μέσα στα καθορισμένα χρονικά όρια.
 2. Μπορώ να υποβάλω ξανά μία άσκηση;
  Μπορείτε να υποβάλλετε την άσκηση όσες φορές θέλετε (πάντα μέσα στα καθορισμένα χρονικά όρια). Στο σύστημα αποθηκεύονται όλες οι υποβολές με τη σχετική αρίθμηση.
 3. Μπορώ να υποβάλω την άσκηση σε κομμάτια (χωριστά το 1ο ερώτημα, το 2ο κλπ);
  Όχι, οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο φάκελλο που θα υποβάλλετε.

Οδηγίες για τη χρήση του TURNIN υπάρχουν και σε αυτή τη διεύθυνση.