Αντικείμενο Μαθήματος

Το μάθημα θα επικεντρώνεται στη μελέτη προχωρημένων θεμάτων στατιστικής επεξεργασίας σήματος. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις πλέον σύγχρονες τεχνικές δειγματοληψίας και ανακατασκευής σημάτων, τεχνικές βελτίωσης ποιότητας και ανάκτησης μετρήσεων, κωδικοποίησης σημάτων υψηλών διαστάσεων, και ανάλυσης χρονοσειρών. Επίσης, θα αναλυθούν πρακτικές εφαρμογές αυτών των τεχνικών σε προβλήματα επεξεργασίας εικόνων και τηλεπικοινωνίων. Η εξοικείωση των φοιτητών με αυτά τα ζητήματα θα ενισχυθεί μέσω της προγραμματιστικής υλοποίησης εδραιωμένων μεθόδων στα πλαίσια ασκήσεων, καθώς και την εκπόνηση εργασίας (project) που θα στοχεύει στην εξοικείωση και την παρουσίαση τεχνικών κειμένων και πειραματικής ανάλυσης.


Μαθησιακοί Στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει:

  • I) Την εξοικείωση με τεχνικές στατιστικής επεξεργασίας σημάτων
  • II) Το αναγκαίο υπόβαθρο για την μαθηματική ανάλυση των τεχνικών
  • III) Την κατανόηση της πρακτική εφαρμογής των τεχνικών σε πραγματικά συστήματα

Ύλη

Στην αρχή του εξαμήνου (εβδομάδες 1-3), θα γίνει μια ανασκόπηση και εμβάθυνση σε βασικές μαθηματικές έννοιες από τη γραμμική άλγεβρα, τη θεωρία πιθανοτήτων και τη θεωρία βελτιστοποίησης. Στη συνέχεια (εβδομάδες 4-8), το μάθημα θα εστιάσει στην εφαρμογή αυτών των μεθόδων σε θεμελιώδη προβλήματα επεξεργασίας σήματος. Το επόμενο διάστημα (εβδομάδες 9-12), θα παρουσιαστούν προχωρημένα θέματα στον τομέα επεξεργασίας σήματος. Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος (εβδομάδες 12-13), θα παρουσιαστούν εφαρμογές των τεχνικών σε προβλήματα από την επεξεργασία εικόνας και τις τηλεπικοινωνίες.

Σχέση με άλλα Μαθήματα

Το συγκεκριμένο μάθημα, έρχεται να προστεθεί στα διαθέσιμα μεταπτυχιακά μαθήματα του τομέα Δικτύων Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίων, ενώ θα προσφέρει και συμπληρωματικές γνώσεις στον τομέα της Υπολογιστικής και Γνωσιακής Όρασης και Ρομποτικής.

Βαθμολογία

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα ανατεθούν 3 σειρές ασκήσεων και 1 project το οποίο θα εκπονηθεί από ομάδες των 1-2 ατόμων. Το τέλος του εξαμήνου θα δοθεί και τελική εξέταση σε όλη την ύλη μου μαθήματος. Αναλυτικότερα, ο τελικός βαθμός θα βασίζεται στα παρακάτω:

  • Ασκήσεις (30%)
  • Project (40%)
  • Τελική Εξέταση (30%)