ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Εξάμηνο 13 εβδομάδων)

Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Θεωρίας Εκμάθησης

 • Μηχανές εκμάθησης
 • Συστήματα αναγνώρισης προτύπων
 • Ο κύκλος σχεδίασης του συστήματος
 • Εκμάθηση και προσαρμοστικότητα

Ενότητα 2: Μπεϋζιανή (Bayesian) Θεωρία Αποφάσεων

 • Ταξινομητές, συναρτήσεις διάκρισης, επιφάνειες απόφασης
 • Ταξινόμηση ελάχιστης πιθανότητας λάθους
 • Ταξινόμηση σε μια από δύο κλάσεις: Η Γκαουσιανή περίπτωση
 • Πιθανότητα λάθους ταξινόμησης
 • Δίκτυα Μπεϋζιανής πίστης (Bayesian belief networks)

Ενότητα 3: Εκτίμηση Παραμέτρων και Εκμάθηση με Επιτήρηση

 • Εκτίμηση μεγίστης πιθανοφάνειας
 • Μπεϋζιανή εκτίμηση
 • Ανάλυση πρωτευουσών συνιστωσών

Ενότητα 4: Μη Παραμετρικές Τεχνικές

 • Εκτίμηση κατανομών και παράθυρα Parzen
 • Μέθοδος των k πλησιέστερων γειτόνων
 • Μεθοδολογίες ελάττωσης αριθμού των προτύπων

Ενότητα 5: Γραμμικές Συναρτήσεις Διάκρισης

 • Γραμμικά διαχωρίσιμες κλάσεις
 • Αλγόριθμος Perceptron
 • Μέθοδοι ελαχίστων τετραγώνων

Ενότητα 6: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ)

 • Εισαγωγή και δομή
 • Αναδρομικά ΤΝΔ
 • Ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης
 • Το πολυστρωματικό perceptron

Ενότητα 7: Στοχαστικές Μέθοδοι και Εκμάθηση Χωρίς Επίβλεψη

 • Πυκνότητα δείγματος και αναγνωρισιμότητα
 • Αναδρομικά ΤΝΔ
 • Εκμάθηση χωρίς επίβλεψη με Γκαουσιανές πυκνότητες μίγματος
 • Ομαδοποίηση δεδομένων