open menu
Επικοινωνία
Αιτήσεις Εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Masters και Ph.D.)
A+
A-
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών παρέχει τη δυνατότητα σπουδών στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΜΔΕ (Masters) και Διδακτορικού Διπλώματος ΔΔ (Ph.D).
 
Tο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στοχεύει στην επέκταση και ενίσχυση των γνώσεων και της κατανόησης στις περιοχές ειδίκευσης του προγράμματος, μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων και μιας ετήσιας μεταπτυχιακής εργασίας. Το πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες να να καλλιεργήσουν οι υποψήφιοι όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να εξελιχθούν σε ερευνητές, επιστήμονες και μηχανικούς της βιομηχανίας που θα αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στην περιοχή τους.
 
Η στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο Τμήμα και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) υποστηρίζει διαρκώς ένα εξαιρετικό περιβάλλον για διεξαγωγή έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, και συμβάλλει στην προσέλκυση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την από κοινού συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες εκπαίδευσης και έρευνας, και τη διατήρηση ενός μεγάλου εύρους διεθνών συνεργατών σε ακαδημαϊκό και βιομηχανικό επίπεδο.

Όλη αυτή η προσπάθεια ενισχύεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο, από υποτροφίες που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο, το ΙΤΕ καθώς και από άλλους οργανισμούς.

Αιτήσεις
Το Τμήμα έχει δύο περιόδους αποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών, μια κατά το χειμερινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο εαρινό εξάμηνο και μια το εαρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο χειμερινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις για τα προγράμματα ΜΔΕ (Masters) και ΔΔ (Ph.D.) από όλους τους υποψηφίους πρέπει να υποβάλλονται στις προθεσμίες για την κάθε περίοδο, ως εξής:

 
Περίοδος αίτησης Χειμερινό εξάμηνο Εαρινό εξάμηνο
Κατάθεση αίτησης 31 Οκτωβρίου 31 Μαρτίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 15 Δεκεμβρίου 31 Μαϊου
Έναρξη σπουδών Επόμενο εαρινό εξάμηνο Επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο

Διαδικασία υποβολής αίτησης
Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδική σειρά εντύπων που διατίθενται από την Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και από την ιστοσελίδα του Τμήματος. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση για να θεωρηθεί πλήρης και να περάσει στο στάδιο της αξιολόγησης είναι:

1. Δικαιολογητικά και έντυπα για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών» με σκοπό την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης:

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά με E-mail στη διεύθυνση: admissions@csd.uoc.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον οδηγό σπουδών εδώ και στην γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:
 
 • Αίτηση ( Αίτηση Μέρος 1 ΜΔΕ)
 • Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος ( Αίτηση Μέρος 2 ΜΔΕ )
 • Έκθεση προσωπικών στόχων για εργασιακών ενδιαφερόντων και συσχέτιση με επιδιωκόμενο τίτλο ΜΔΕ  ( Αίτηση Μέρος 3 ΜΔΕ )
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών
 • Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων
 • Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά
 • Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους
 • Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
 • Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές ( Εντυπο Συστατικής επιστολής ΜΔΕ ).  Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν απ' ευθείας από τον συντάκτη στην διεύθυνση: admissions@csd.uoc.gr. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους. 
 • Εάν ο τίτλος πρώτου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους
Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο ΠΜΣ είναι η προσκόμιση επισήμου αντιγράφου του πτυχίου ή ισότιμου πιστοποιητικού σπουδών και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών.

2. Δικαιολογητικά και έντυπα για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος με σκοπό την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος:

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά με E-mail στη διεύθυνση: admissions@csd.uoc.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον οδηγό σπουδών εδώ και στην γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:
 
 1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 2. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά.
 3. Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
 5. Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (Εντυπο ΔΔ) .
 6. Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές (Εντυπο Συστατικής Επιστολής ΔΔ). Οι συστατικές επιστολές πρέπει να γράφονται σε ειδικό έντυπο, που συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση και να αποστέλλονται απ’ ευθείας από τους συντάκτες ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.
 7. Εάν ο τίτλος δεύτερου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 8. Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους.
 9. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο ΠΔΣ είναι η προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων των πτυχίων ή πιστοποιητικά αναγνώρισης σπουδών και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών.

 
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: +30 2810 393592
E-mail: pgram@csd.uoc.gr