open menu
Επικοινωνία
Πρακτική 'Ασκηση Φοιτητών
A+
A-

Φοιτητές και φοιτήτριες του προγράμματος βασικών σπουδών του Τμήματος μπορούν να εργάζονται για 3  μήνες ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για σκοπούς πρακτικής τους εξάσκησης σε θέματα σχετικά με την επιστήμη υπολογιστών και την πρακτική της εφαρμογή. Η εργασία γίνεται υπό την εποπτεία ενός μέλους ΔΕΠ ή επισκέπτη καθηγητή και ενός εργαζομένου του φορέα υποδοχής. Η περίοδος αυτής της εργασίας δηλώνεταιι ως μάθημα ελέυθερης επιλογής («ελεύθερες μονάδες»).


Ο κωδικός του μαθήματος της πρακτικής άσκησης ορίζεται στον αριθμό 499Γ για εργασία τριών μηνών  και 499Ζ για έξι μήνες.


Για να επιτραπεί σε ένα φοιτητή να αρχίσει πρακτική εξάσκηση, πρέπει αυτός να πληροί τα παρακάτω κριτήρια (Γ.Σ. 23/5/2017, επικαιροποίηση: Γ.Σ. 23/01/2018):
 

  1. επιτυχής συμπλήρωση εκατό δέκα έξι (116) ECTS μαθημάτων κορμού και εκατό είκοσι (120) ECTS συνολικά,
  2. ορισμός και συναίνεση του επόπτη καθηγητή για την Πρακτική Άσκηση,
  3. δεν έχει υπάρξει παράβαση/παρατυπία κατά τη διάρκεια της φοίτησης του φοιτητή η οποία έχει απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

    Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, οι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν το επιπρόσθετο κριτήριο:
  4. Αποδεδειγμένη βασική γνώση της γλώσσας στην οποία θα γίνει η επίβλεψη/εποπτεία και η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στο φορέα.


 

Κριτήρια Επιλογής
Για όλες τις θέσεις πρακτικής άσκησης του Τμήματος (που διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), εκτός από το 5% αυτών, η επιλογή των φοιτητών/τριών για εκπόνηση πρακτικής άσκησης γίνεται βάσει της κατάταξης των υποψηφίων όπως αυτή προκύπτει από τον παρακάτω τρόπο. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 8 εξάμηνα και απαιτεί 240 ECTS για την απόκτηση πτυχίου και η μοριοδότηση γίνεται στην κλίμακα 0-10:
 

  1. Μονάδες ΕCTS που ο/η φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς: (10 * #ECTS/240)  * 0,25
  2. Γενική βαθμολογία: Μέσος όρος βαθμολογίας * 0,25
  3. Βαθμολογία μαθημάτων κορμού: Μέσος όρος βαθμολογίας * 0,25
  4. Πρόοδος στις σπουδές (συνολικά ECTS προς εξάμηνο φοίτησης): 10*(#ECTS/240)/((τρέχον εξάμηνο φοίτησης - 1) /8) * 0,25


Για το 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης (από αυτές που διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), η επιλογή θα γίνεται βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις (όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω) κατατάσσονται με βάσει τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως έχουν τεθεί για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για τον σκοπό αυτό, καλούνται να αιτηθούν την υπαγωγή σε αυτή την κατηγορία και να καταθέσουν μαζί με την αίτησή τους για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης τα αντίστοιχα δικαιολογητικά προκειμένου η αίτησή τους να αξιολογηθεί σε αυτή την κατηγορία. Αν η θέση αυτή δεν καλυφθεί στον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων, θα παραμείνει ανοικτή στο δεύτερο κύκλο.
Σε περίπτωση που κάποια από τις δύο κατηγορίες έχει λιγότερους υποψηφίους από τις θέσεις που προβλέπονται στην κατηγορία αυτή, οι αντίστοιχες θέσεις μπορούν να δοθούν σε υποψηφίους της άλλης κατηγορίας, εφόσον πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις.
 

Πρόγραμμα Πρακτικής 'Ασκησης Φοιτητών

 

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής 'Ασκησης στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών υλοποιείται και χρηματοδοτείται  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, έως 31/12/2020. Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η αναπλ. καθ. κα Π. Φατούρου (γραφείο Κ223, Τηλ: +30 2810 393549, email: faturu AT csd DOT uoc DOT gr). Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από την κα Μ. Σταυρακάκη, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος (γραφείο Ε208, Τηλ: +30 2810 393503, email: mariast AT csd DOT uoc DOT gr).

 

Ο κάθε φοιτητής/τρια που συμμετέχει στο πρόγραμμα ασκείται σε έργο συναφές με το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος,  για χρονικό διάστημα τριών μηνών,  σε φορέα που επιλέγει  (είτε μέσα από της διαδικτυακής υπηρεσίας ΑΤLAS,  είτε σε φορέα που γνωρίζει ο ίδιος/α).

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κάλυψη της άμεσης ανάγκης των φοιτητών για επαφή και εξοικείωση με τα αντικείμενα της πιθανής μελλοντικής τους απασχόλησης και πληρέστερης γνώσης και κατανόησης των προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων του επαγγελματικού τους πεδίου για την επίτευξη της καλύτερης ένταξης τους στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο εργασίας.
 

Ενημερωτικό Υλικό Πρακτικής Ασκησης από την κα Φατούρου.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται εδώ.

Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους αποστέλλοντας το έντυπο τηςαίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (ugram  AT csd DOT uoc DOT gr), από την ηλεκτρονική τους διεύθυνσή τους στο csd.uoc.gr, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως. Η Γραμματεία θα επιβεβαιώσει ηλεκτρονικά την παραλαβή της αίτησης παρέχοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

 

Σχετικές ανακοινώσεις:

 

Έντυπα: