ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2019
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΗΥ-225  -  Οργάνωση Υπολογιστών:
Περιγραφή του Μαθήματος

[printer version - PDF]
[1. RISC-V Introduction - Lectures & Exercises]

Στόχοι του Μαθήματος:

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

Ασκήσεις, Εργασίες, Βιβλίο:

Θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών:

Διδάσκων, Βοηθοί, Πρόγραμμα, Επικοινωνία:

Βαθμολογία:

Βαθμός τελικής εξέτασης κάτω του 3.5 στα 10 (οιασδήποτε περιόδου) προκαλεί αποτυχία στο μάθημα. Οι εξετάσεις (προόδου και τελική) είναι με κλειστές σημειώσεις. Καθυστερήσεις παράδοσης ασκήσεων και εργασιών συνεπάγονται αφαίρεση 2 βαθμών (σε άριστα 10) για καθυστέρηση έως και μία (1) εβδομάδα, και μηδενισμό πέραν τούτου. Οι δυσκολότερες ασκήσεις θα εξεταστούν και προφορικά.

© copyright University of Crete, Greece. Last updated: 28 Jan. 2019 by M. Katevenis.