Πληροφορίες


Ώρες μαθήματος Πέμπτη 12-2μμ, Μέσω Ζοοm (Χειμερινό Εξάμηνο)
Πέμπτη 16-18μμ, Μέσω Ζοοm (Εαρινό Εξάμηνο)
Ε-mail: hy500 (at) csd.uoc.gr
Λιστα Μαθήματος: hy500-list (at) csd.uoc.gr ,
Αποστολή email στο majordomo
με περιεχόμενο "subscribe hy500-list"
Βοηθός Κωνσταντίνος Ροδιτάκης, croditak (at) csd.uoc.gr

Βαθμολόγηση


Επιτυχία/Αποτυχία παρακολούθησης