1. Γενικές πληροφορίες

Πότε: Τρίτη-Πέμπτη 14:00-16:00
Πού: H 204
Λίστα μαθήματος: hy342-list@csd.uoc.gr
Σελίδα μαθήματος: http://www.csd.uoc.gr/~hy342

Το μάθημα έχει σκοπό:

  1. Την κατανόηση τρόπων που προσφέρονται από διάφορες γλώσσες και συστήματα για την έκφραση παραλληλισμού και τις κατηγορίες προβλημάτων για τα οποία κάθε ένα σύστημα είναι καλύτερο.
  2. Την τριβή με συνήθη προβλήματα και λάθη σε παράλληλα προγράμματα καθώς και κάποια εργαλεία ή μεθόδους αποφυγής τους.
  3. Την ανάπτυξη της παράλληλης σκέψης στο σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική λογισμικού.

3. Βαθμολογία

Ασκήσεις: 5 βαθμοί
Τελική εξέταση (ή επαναληπτική εξέταση): 5 βαθμοί