Βαθμολόγηση

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δοθούν τέσσερις σειρές θεωρητικών ασκήσεων (τρεις υποχρεωτικές και μία προαιρετική) και μια προγραμματιστική εργασία. Κάθε άσκηση θα πρέπει να επιστρέφεται πριν από την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα προκειμένου να μπορεί να βαθμολογηθεί με άριστα. Αν η παράδοση της άσκησης γίνει μέχρι και τρία 24ωρα μετά την προθεσμία, η εργασία βαθμολογείται με μείωση βαθμού κατά 0.5/10.0 μονάδα για κάθε μέρα καθυστέρησης. Πολύ καλές ασκήσεις μπορεί να βαθμολογηθούν με βαθμό μεγαλύτερο του 10.

Η προγραμματιστική εργασία θα είναι χωρισμένη σε δύο μέρη με διαφορετική ημερομηνία παράδοσης το καθένα. Το κάθε μέρος θα πρέπει να παραδοθεί πριν από την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Για τη βαθμολόγηση μερών της εργασίας που παραδίδονται καθυστερημένα ισχύει ο αλγόριθμος που περιγράφεται παραπάνω για τις θεωρητικές ασκήσεις. Για τα μέρη της προγραμματιστικής εργασίας θα υπάρχει προφορική εξέταση. Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης, οι φοιτητές θα λαμβάνουν σχόλια βάσει των οποίων θα μπορούν να βελτιώνουν την εργασία τους. Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να βελτιώσει το πρώτο μέρος της εργασίας του μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσής του και να συμπεριλάβει τη βελτιωμένη έκδοση του μέρους αυτού κατά την παράδοση του δεύτερου μέρους της εργασίας. Ο βαθμός των διαφόρων μερών της εργασίας θα αποφασιστεί μετά την παράδοση και του τελευταίου μέρους (και θα ληφθούν υπόψη για κάθε μέρος και οι βελτιώσεις που έχουν γίνει εκ των υστέρων). Ο βαθμός του πρώτου μέρους θα καθοριστεί ως: ΒΜ1 = 20% * Β1 + 80% * Β2, όπου Β1 είναι ο βαθμός με τον οποίο βαθμολογήθηκε το πρώτο μέρος κατά την πρώτη προφορική του εξέταση και Β2 είναι ο βαθμός με τον οποίο βαθμολογήθηκε το ίδιο μέρος μετά τις όποιες βελτιώσεις παραδόθηκαν με την τελική παράδοση της εργασίας. Για το τελευταίο μέρος της εργασίας δεν υπάρχει η δυνατότητα βελτιστοποίησης του κώδικα και επανεξέτασης. Ο τελικός βαθμός της προγραμματιστικής εργασίας (ΤΒΠΕ) υπολογίζεται ως: ΤΒΠΕ = 50% * ΒΜ1 + 50% * ΒΜ2, όπου ΒΜ2 είναι ο βαθμός του 2ου μέρους της προγραμματιστικής εργασίας. Η προσέλευση στις προφορικές εξετάσεις των προγραμματιστικών εργασιών είναι υποχρεωτική.

Ο προγραμματισμός, όπως και η έκθεση, είναι μια ιδιαίτερη ατομική εργασία. Κάθε φοιτητής πρέπει ατομικά να κατανοήσει το πρόβλημα και να σκιαγραφήσει μια πιθανή λύση του (αν και μπορεί να ρωτάει τη διδάσκουσα και τους βοηθούς του μαθήματος για τις απορίες του ή για προβλήματα στη μετάφραση του κώδικά του). Είναι επίσης σημαντικό ο κώδικάς του να είναι ευανάγνωστος. Η βαθμολογία στα προγράμματα θα αντικατοπτρίζει την πληρότητα και την ορθότητα, αλλά και τα συνοδεύοντα σχόλια (τα οποία θα πρέπει να είναι σε greeklish ή σε αγγλικά, αλλά όχι στα Ελληνικά). Η αντιγραφή κώδικα ή ασκήσεων από εξωτερικές πηγές, όπως συμφοιτητές ή διαδίκτυο, καθώς και οι στενές συνεργασίες απαγορεύονται αυστηρά και θα τιμωρούνται με μείωση ή μηδένιση βαθμού. Είναι καλύτερα να παραδοθεί μια ημιτελής άσκηση παρά μια παραλλαγμένη αντιγραφή. Οι φοιτητές μπορούν ωστόσο να απασχολούν τους βοηθούς του μαθήματος και τη διδάσκουσα στις ώρες γραφείου τους για τις απορίες τους.

Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιονδήποτε υπολογιστή για τα προγραμματιστικά τους καθήκοντα. Για τη βαθμολόγηση των εργασιών τους όμως, το πρόγραμμα θα δοκιμάζεται στα μηχανήματα κάποιου εργαστηρίου του Τμήματος. Σε αυτούς τους σταθμούς εργασίας εκτελείται το λειτουργικό σύστημα unix. Επομένως, όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να εργαστούν σε άλλα μηχανήματα θα πρέπει να σιγουρευτούν ότι ο κώδικας τους τρέχει σωστά και στα παραπάνω μηχανήματα.

Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την κακή χρήση του λογαριασμού τους. Το password τους θα πρέπει να παραμείνει μυστικό και ο λογαριασμός τους να χρησιμοποιείται μόνο από αυτούς. Θα πρέπει τέλος να φροντίζουν η προστασία του καταλόγου στον οποίο βρίσκονται τα προγράμματά τους να μην επιτρέπει ανάγνωση (ή εγγραφή) από άλλους (η εντολή chmod είναι πολύ χρήσιμη).

H πρόοδος του ΗΥ240 είναι προαιρετική/βελτιωτική. Η πρόοδος θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις και θα διαρκέσει 2 ώρες. Η ύλη που θα εξεταστεί θα είναι η ύλη που καλύπτεται από τις τρεις πρώτες ενότητες (των διαφανειών), δηλαδή μέχρι και την "Ενότητα 3: Δένδρα". Κάθε φοιτητής επιτρέπεται να έχει μαζί του μόνο μια σελίδα Α4 όπου μπορεί να έχει γράψει οτιδήποτε επιθυμεί.

H τελική εξέταση του ΗΥ240 είναι υποχρεωτική. Η τελική εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις και θα διαρκέσει 3 ώρες. Η ύλη που θα εξεταστεί θα είναι όλη η ύλη του μαθήματος (συμπεριλαμβανομένης και της ύλης της προόδου). Κάθε φοιτητής επιτρέπεται να έχει μαζί του μόνο ένα φύλλο Α4 όπου μπορεί να έχει γράψει οτιδήποτε επιθυμεί. Στην τελική εξέταση απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και θα πρέπει όλοι οι εξεταζόμενοι φοιτητές να έχουν μαζί τους το πάσο ή την ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης ή το διαβατήριο τους ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό.

Ο τελικός βαθμός θα εξαρτηθεί τόσο από τη βαθμολογία των ασκήσεων και των εργασιών, όσο και από την επίδοση των φοιτητών στην τελική εξέταση και στην πρόοδο (για τους φοιτητές που θα συμμετέχουν στην πρόοδο), ως εξής:

  • Σειρές Ασκήσεων: 15%
  • Εργασία: 20%
  • Γραπτές εξετάσεις: 65%

Βάσει των παραπάνω ο τελικός βαθμός ενός φοιτητή υπολογίζεται ως 0.15 * ΜΟΘΑ + 0.20 * ΤΒΠΕ + 0.65 * ΒΓΠΤ όπου:

  • ΜΟΘΑ: Μέσος Όρος Θεωρητικών Ασκήσεων
  • ΤΒΠΕ: Τελικός Βαθμός Προγραμματιστικής Εργασίας
  • ΒΓTE: Βαθμός Γραπτών στην Πρόοδο και στην Τελική Εξέταση

Ο Βαθμός γραπτών στην Πρόοδο και στην Τελική Εξέταση (ΒΓΤΕ)θα υπολογίζεται ως εξής ΒΓΤΕ = max{15% * (Βαθμός Προόδου) + 85% * (Βαθμός Τελικού), Βαθμός Τελικού}

Αν για έναν φοιτητή ισχύει πως max{15% * (Βαθμός Προόδου) + 85% * (Βαθμός Τελικού), Βαθμός Τελικού} < 4 , ο φοιτητής αποτυγχάνει στο μάθημα ανεξάρτητα από το πόσο καλές είναι οι ασκήσεις που έχει παραδώσει. Ο ίδιος αλγόριθμος για την διεξαγωγή της βαθμολογίας ισχύει και στην εξέταση του Σεπτεμβρίου.

Οι παραπάνω κανόνες ισχύουν για όλους τους φοιτητές που θα διαγωνιστούν στο μάθημα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προτίθεντε να συμμετέχουν στην ειδική εξεταστική (σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια εξεταστική).