Ασκήσεις 2015-16

study

Κανόνες παράδοσης ασκήσεων

 • Οι ασκήσεις παραδίδονται κατά κανόνα σε χαρτί την ώρα του μαθήματος ή την ώρα του φροντιστηρίου.
 • Ηλεκτρονική παράδοση ασκήσεων δικαιούνται αποκλειστικά και μόνον όσοι διαμένουν μόνιμα εκτός νομού Ηρακλείου. Για να κατοχυρώσετε το δικαίωμα ηλεκτρονικής παράδοσης, θα πρέπει να στείλετε e-mail στο διδάσκοντα (kafentz AT csd DOT uoc DOT gr) εντός των δυο πρώτων εβδομάδων του εξαμήνου (από 8/2 ως 22/2). Ηλεκτρονική παράδοση ασκήσεων από άτομα που δεν έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμά τους, θα απορρίπτεται χωρίς ειδοποίηση, πλην σοβαρών εξαιρέσεων.
 • Αν αδυνατείτε να προσέλθετε στο μάθημα για παράδοση ασκήσεων για λόγους υγείας ή παρόμοιας σοβαρότητας, ελέγξτε την πιθανότητα να παραδώσει κάποιος συνάδελφός σας τις ασκήσεις σας. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, απευθυνθείτε στο διδάσκοντα στο e-mail : kafentz AT csd DOT uoc DOT gr.
 • Ο διδάσκων μπορεί να ζητήσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τους λόγους της ηλεκτρονικής παράδοσης.
 • Η παράδοση των ασκήσεων γίνεται αποκλειστικά στον διδάσκοντα, στο e-mail : kafentz AT csd DOT uoc DOT gr.
 • Η μορφή του παραδοτέου αρχείου πρέπει να είναι αυστηρά η ακόλουθη:
  • Το αρχείο που θα παραδώσετε πρέπει να είναι ένα ενιαίο αρχείο, μορφής PDF ή DOC.
  • Το κείμενο πρέπει να είναι ευανάγνωστο και σε ασπρόμαυρη κλίμακα.
  • Αν έχετε βγάλει φωτογραφία τις σελίδες σας, προσέξτε να παραδώσετε μόνον αυτές. Κάντε editing στις φωτογραφίες σας ώστε να κόψετε τυχόν φόντο (τραπέζι, Η/Υ, κλπ) και να τις μετατρέψετε σε ασπρόμαυρη, "εκτυπώσιμη" μορφή. Η καλύτερη λύση είναι να περάσετε τις ασκήσεις σας από κάποιο scanner.
  • Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα παραπάνω, οδηγεί σε μη αποδεκτή παράδοση άσκησης, χωρίς προειδοποίηση από μέρους του διδάσκοντα.
  • Παράδειγμα της επιθυμητής μορφής των ασκήσεών σας μπορείτε να βρείτε εδώ.